วิชากฏหมายที่ออกสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น

Advertisement

สำหรับการเปิดสอบท้องถิ่นที่ใกล้จะถึงนี้ แน่นอนว่าหลายคนกำลังมองหาแนวข้อสอบท้องถิ่น และสำหรับวิชาที่จะออกสอบนั้น คงขาดวิชาหรือความรู้นี้ไปไม่ได้ “กฏหมาย ” ซึ่งกฏหมายที่ใช้ในการสอบท้องถิ่น มีทั้งหมด 9 หัวข้อ คือ

1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552

4.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

Advertisement

5.พระราชบัญญํติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

7.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

8.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

9.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

และแน่นอนว่าวันนี้ผมได้นำกฏหมายทั้ง 9 ข้อนี้มารวมไว้ในไฟล์เดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านให้โหลดไปอ่านกันเลยนั่นเอง เพื่อให้ทุกท่านดาวน์โหลดรวมกันไปในฉบับเดียวเลยนั่นเอง

ท่านสามารถดาวน์โหลดที่ได้เว็บไซต์ www.jobthaidd.com เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ความรู้ดีดีไปอ่านนั่นเอง.

Advertisement

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *